KP Bình Thung 2, P.Bình An, Dĩ An, Bình Dương
dnn123@vnn.vn
Hỗ trợ tư vấn: 0274. 375 1515 - Fax: 0274. 375 1234
Công Ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công Ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ  diễn ra thành công với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao. ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2023.

Sáng ngày (17/4), Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cổ đông đã biểu quyết tán thành, thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với kế hoạch doanh thu 137.000.000.000đ, kế hoạch lợi nhuận 22.000.000.000đ và kế hoạch đầu tư 01 nhà máy sản xuất gạch không nung  tại Chi nhánh Bình Phước, công suất khoảng 20 triệu viên/năm.

Tại thời điểm diễn ra Đại hội, tổng số cổ đông đại diện cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự họp là 37 cổ đông, đại diện cho 17.055.141 cổ phần chiếm tỷ lệ 77.81% tổng số cổ phần của Công ty. Với tỷ lệ tham dự cao, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Hình ảnh tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Hình ảnh tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Chia sẻ:
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ