KP Bình Thung 2, P.Bình An, Dĩ An, Bình Dương
dnn123@vnn.vn
Hỗ trợ tư vấn: 0274. 375 1515 - Fax: 0274. 375 1234
Công Ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công Ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ  diễn ra thành công với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao. ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

Sáng ngày (23/4), Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông đã biểu quyết tán thành, thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với kế hoạch doanh thu 170.000.000.000đ, kế hoạch lợi nhuận 35.000.000.000đ và kế hoạch đầu tư 01 mỏ đá xây dựng. 

Tại thời điểm diễn ra Đại hội, tổng số cổ đông đại diện cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự họp là 54 cổ đông, đại diện cho 17.160.491 cổ phần chiếm tỷ lệ 78.29% tổng số cổ phần của Công ty. Với tỷ lệ tham dự cao, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

                                                                                     

 

                                                                  

  

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 

Chia sẻ:
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ